Membres de la Junta

ESTRUCTURA OPERATIVA DEL CLUB NAUTIC SALOU (2015-2021)

Càrrecs i membres de Junta

President Jaume Vicheto Capdevila
Vice-President 1r Pascual Roche Monterde
Vice-President 2n Xavier Matas Foz
Secretària Susana Merodio de la Sota
Tresorer Javier Garrido Carenas
Comptador Gerard Domínguez Martí
Comodor José Antonio Benéitez López
Vocal Estanislau Salvadó Sans
Vocal Josep Oliva Oliva
Vocal Concepción Aldea Chagoyen
Vocal Benjamín Cobo Outomuro
Vocal Adelina Pinilla Pallejà
Vocal Antonio Vallverdú Pàmies
Vocal Josep Callizo Tomás
Vocal Natàlia Vergés-Tapiró Durà
Vocal Raimon Grau Valldosera
Vocal Javier Baixas Veiga


ASSAMBLEA

  • Es convocarà una assemblea ordinària anual. Aquesta es repartirà anualment entre els mesos de febrer, març, abril. 
  • Es convocarà una Assemblea informativa el mes d'agost sempre i quan la Junta Directiva ho cregui oportú i els temes a tractar siguin d'interès. 
  • Es podran convocar Assembles segons la importància dels temes a aprovar. 

 

JUNTA DIRECTIVA

  • Es convocarà normalment una Junta mensualment.