Política de Qualitat

El President i la Junta Directiva, tot i delegar l’autoritat per a l’establiment i manteniment del sistema de qualitat en el Responsable de qualitat, és conscient de que la responsabilitat última per l’obtenció de la qualitat proposada és seva, i en aquest sentit proporciona i manté els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir-los.

MISSIÓ ESTATUTÀRIA:

–         Desenvolupar i facilitar als socis la pràctica de tota classe d’esports de caràcter federat relacionats amb el mar, en especial la vela, i la complementació amb actes socials i recreatius.

La Junta Directiva del Club Nàutic SALOU considera prioritari l’adequació dels serveis prestats als requeriments dels seus socis i usuaris així com l’ acompliment de tota la normativa i legislació vigent d’ aplicació. Per això, i es compromet en la implantació d’un sistema de qualitat, d’acord amb la Norma ISO 9001, que afavoreixi la millora continua dels serveis que ofereix l’entitat, així com els requisits i expectatives de les parts interessades.

La Junta es compromet a proporcionar i mantenir els recursos necessaris, tant humans com d’infraestructures, oferir una visió global del Club actuant sobre els següents punts:

- La qualitat portuària.

- La promoció nàutica.

- Ser un referent de la Costa Daurada.

- La competitivitat esportiva.

- L’obertura a la ciutat.

- De servei al Soci.

- Procurant i protegint les tradicions i la Cultura.