Títol Soci
TÍTOL IMPORT
Títol Soci Actiu 8.726,52€
Títol Soci Numerari 363,00€

 

Pagament a fons perduts
PAGAMENT IMPORT
Entrada com a soci 181,50€

 

Quota Soci 2024
QUOTA ANUAL IMPORT
Quota Soci Titular 663,99€
Quota Soci Familiar amb unitat familiar o major de 30 anys 663,99€
Quota Soci Familiar sense unitat familiar 161,95€
Quota Soci Unitari 663,99€

 

Quota Equip de Regata 2024
QUOTA MENSUAL IMPORT
Soci membre Equip de Regata 44,59€
Soci membre Equip de Regata · 2n germà 22,29€

 

*IVA 21% inclòs