• 17/07/2020
  • Agenda
  • by Club Nàutic Salou
  • 956

Segons l’establert en els Estatuts del Club, ens complau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà en el domicili social del Club, el proper dia 1 d’agost de 2020 a les 10,30 h. en primera convocatòria i a les 11,00 h. en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1     Informe del President.

2     Informe envers el procés de renovació/pròrroga del contracte d’explotació del port i de l’edifici social.

3     Informe de la Secció Econòmica:

  • Aprovació de la liquidació de l’exercici vençut: 2019.
  • Aprovació de les Quotes i Tarifes 2020.
  • Aprovació del pressupost per a l’exercici econòmic actual: 2020.

4     Informe de les Àrees i Seccions.

5     Precs i preguntes.