Benvolgut Soci,

Aquest proper mes de març 2021 finalitza el nostre mandat, de sis anys, com a Junta Directiva del Club Nàutic Salou (CNS). Tot i saber que no és un moment òptim per celebrar unes eleccions, a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, hem d’actuar de conformitat amb els Estatuts del CNS i procedir amb els preparatius d’aquestes eleccions, ja que no hi ha cap normativa que ens permeti ajornar aquest procés.

Per tant, d’acord amb els Estatuts del CNS, li anunciem la convocatòria de les eleccions a la Junta Directiva, les quals se celebraran el proper 3 de març de 2021.

No obstant, si resultés que a les eleccions concorregueren dues o més candidatures, l’actual Junta Directiva, en consens amb la Federació Catalana de Vela, optaria per un ajornament extraordinari de les mateixes per facilitar que tots els socis puguin exercir el seu dret de vot en les millors condicions possibles.

A continuació, trobarà el calendari de les eleccions de conformitat amb els Estatuts Socials del CNS.

19/01/2021: Acords de la Junta Directiva de convocatòria d’eleccions. Designació dels tres membres de la Junta Electoral entre les cent (100) Sòcies i Socis més antics del Club: Sr. José Francisco Llevat Briansó (nº20), Sr. Albert Punset Casals (nº37), i al Sr. Joan Maria Matas Ventura (nº29). Designació del Sr. Guillem Alonso Ferré com a membre suplent. Actuarà com a Secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el Secretari Accidental de la Junta Directiva, Sr. Javier Garrido Carenas. Comunicació de la convocatòria d’eleccions a la Federació Catalana de Vela.


21/01/2021: Presa de possessió i constitució de la Junta Electoral.

Del 22/01/2021 al 28/01/2021: Exposició al domicili social del Club de la llista de Sòcies i Socis amb dret a ser electors i elegibles (“cens electoral”). onsulta del cens electoral per part de les Sòcies i Socis. Presentació de reclamacions dirigides a la Junta Electoral. D’acord amb els Estatuts Socials tenen dret a ser electors i elegibles les Sòcies i Socis Fundadors, Actius i Numeraris que (i) siguin majors d’edat, (ii) tinguin una antiguitat mínima d’un any com a Sòcia o Soci, (iii) es trobin al corrent de pagament de les seves quotes socials i de serveis i (iv) no tinguin suspesa la condició
de Sòcia o Soci a la data de la convocatòria de les eleccions.


01/02/2021: Aprovació per part de la Junta Electoral de la llista definitiva de Sòcies i Socis electors i elegibles.


Del 02/02/2021 al 14/02/2021: Presentació de candidatures mitjançant escrit
dirigit a la Junta Electoral. El termini de presentació de candidatures finalitza el diumenge 14 de febrer a les 14:00 hores. Tots els integrants de cada candidatura signaran l’escrit de presentació com a prova de la seva acceptació i acompanyaran fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat (DNI). La candidatura haurà d’estar encapçalada pel candidat a presidenta o president. Les candidatures han d’incloure, com a mínim, un nombre d’integrants no inferior a 2/3 parts dels càrrecs elegibles. Els càrrecs elegibles són una Presidenta o President, dues Vicepresidentes o Vicepresidents, una Secretària o Secretari, una Comodora o Comodoro, una Tresorera o Tresorer, una Comptadora o Comptador i fins a un màxim de tretze vocals. Per tant, en les candidatures s’hauran d’incloure, com a mínim, 14 dels 20 càrrecs elegibles. Les facultats i deures d’aquests càrrecs són els que consten a l’article 42 dels Estatuts Socials. Cada candidatura ha d’anar acompanyada, almenys, amb la proposta d’un 10% de les Sòcies i Socis amb dret a ser electors. Cada Sòcia i Soci que proposi una candidatura ha d’identificar-se amb el seu nom, cognoms i número de document nacional d’identitat (DNI), signant personalment la seva proposta. Cada Sòcia i Soci únicament podrà proposar una sola candidatura. Si proposa dues o més candidatures, la Junta Electoral procedirà a invalidar totes les propostes de la Sòcia o Soci implicat. Si un membre de l’actual Junta Directiva del Club vol presentar-se com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el seu càrrec abans que s’iniciï el període per a la presentació de candidatures, és a dir, com a màxim per tot el 1 de
febrer de 2021.


17/02/2021: Comprovació de candidatures i requisits de presentació per part de la Junta Electoral. Proclamació i/o rebuig de candidatures. Comunicació als candidats que encapçalin les candidatures. Si només es presenta o és vàlida una única candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a proclamar-la com a nova Junta Directiva del Club. Si no es presenta cap altra candidatura o cap de les presentades és vàlida, la Junta Directiva ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

19/02/2021: Lliurament per part de la Junta Electoral a la Junta Directiva de
certificació de l’acta de proclamació de candidatures.


Del 20/02/2021 al 01/03/2021: Realització d’actes de promoció i propaganda de les candidatures. La campanya electoral ha de finalitzar a les 23:59 hores del dilluns 1 de març de 2021.


03/03/2021: Celebració d’eleccions. Des de les 09:00 hores a les 18:00 hores a la seu social de el Club. El sufragi serà lliure, presencial, directe, igual i secret. Les Sòcies i Socis que vulguin participar en la votació hauran d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació de document públic d’acreditació de la persona (per exemple, Document Nacional d’Identitat). Actuarà com a interventor de cada candidatura el candidat que es presenti al càrrec de Secretària o Secretari de cada candidatura. Finalitzada la votació, la Junta Electoral procedirà immediatament a l’escrutini dels vots
comptabilitzant el nombre de votants, els vots vàlids obtinguts per cada candidatura i els vots anul·lats o en blanc. Finalitzat l’escrutini, la Junta Electoral proclamarà immediatament a la candidatura guanyadora com a nova Junta Directiva de el Club. L’acte de proclamació ha de ser públic i podran assistir tots les Sòcies i Socis del Club. Si es produeix un empat entre les dues o més candidatures que hagin obtingut més vots, s’hauran de repetir les eleccions al setè dia següent, al mateix lloc i horari, entre
les candidatures empatades.

Del 04/03/2021 al 06/03/2021: Comunicació oficial del resultat electoral a la nova Junta Directiva, a la Federació Catalana de Vela i al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Del 07/03/2021 al 13/03/2021: Presa de possessió de la nova Junta Directiva.


Tota la documentació i escrits referenciats en aquesta convocatòria estaran ubicats, en original, a la Secretaria (recepció) del CNS figurant la seva recepció en el registre d’entrada.

Aprofito aquest comunicat per agrair la seva confiança en la Junta actual durant els últims 6 anys i desitjo que superi juntament amb els seus éssers estimats aquesta pandèmia perquè en breu ens puguem tornar a trobar gaudint al 100% del nostre estimat Club.

Atentament,


Jaume Vicheto Capdevila
President Club Nàutic Salou


Salou, 19 de gener de 2021