Pesca recreativa a la costa catalana

A Catalunya, el marc normatiu vigent per a la pesca marítima recreativa només permet capturar peixos, mol·luscs cefalòpodes i garotes. A nivell d’espècie, l’Annex I del Reial Decret 347/2011, d’11 de marçpel que es regula la pesca marítima d’esbarjo en aigües exteriors (BOE núm. 81, de 05/04/2011), recull les espècies de peixos i cefalòpodes autoritzades per a la seva captura en la modalitat de pesca marítima recreativa. En qualsevol cas, la normativa vigent no autoritza a l’extracció d’altres grups biològics com els crustacis (ex: cranc blau –Callinectes sapidus-) o els mol·luscs bivalves (ex: musclo –Mytilus galloprovincialis-, la tellerina –Donax trunculus-).

D’altra banda, està prohibida l’extracció de corn marí (Charonia lampa), nacra (Pinna nobilis) i dàtil de mar (Lithophaga lithophaga), així com d’altres espècies que la normativa sectorial pesquera o ambiental així ho estableixi. Cal tenir present que les administracions competents en matèria de pesca poden establir limitacions temporals, territorials i/o de talles per a la pesca de determinades espècies per a garantir-ne el seu aprofitament sostenible. En són un exemple la garota, la sèpia o la tonyina vermella.

Els períodes de veda per a la pesca recreativa de les garotes i la sèpia són actualment:

  • Per a les espècies de garotes Paracentrotus lividusSphaerechinus granularis i Arbacia lixula no està permesa entre l’1 d’abril i el 30 de setembre, ambdós inclosos (veure ORDRE ARP/105/2020, de 26 de juny)
  • Per a la sèpia (Sepia officinalis) pescada des d’embarcació en les aigües interiors compreses entre el cap de Begur i l’illa Maça d’Or (badies de Roses i Pals) no està permesa entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre, ambdós inclosos (veure ORDRE ARP/166/2020, d’1 d’octubre).

Cal saber que la pesca de la tonyina vermella amb mort no està permesa (per a més informació, consultar l’òrgan estatal competent en matèria de pesca).

Finalment, les corresponents normatives limiten el volum de captures autoritzades per cada una de les llicències i per cada dia. Així, el Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa estableix un límit de 10 kg de peix, 5 kg de cefalòpodes* i 150 unitats de garotes per llicència i dia en les aigües interiors de Catalunya.

Addicionalment a les limitacions establertes per la normativa, des de diversos espais i institucions públiques i privades, s’estan promovent diferents iniciatives amb la voluntat de promoure una activitat més sostenible a llarg termini com, per exemple, els codis de bones pràctiques, la pesca sense mort o l’increment de les talles mínimes de captura.

Amb aquesta finalitat presentem aquesta guia amb il·lustracions per a 65 espècies objectiu de la pesca recreativa, on s’hi dona informació pràctica sobre les seves característiques biològiques, ecològiques i legals, per a millorar-ne el seu coneixement. La participació i col·laboració del pescador recreatiu és essencial per mantenir la compatibilitat entre la pesca recreativa i els recursos marins.”

(*) excepte limitació de captures d’unitats de sèpia per embarcació i dia establertes segons l’ORDRE ARP/166/2020, d’1 d’octubre.