La pesca marítima recreativa és una activitat de llarga tradició i actualment fortament arrelada a les zones litorals del Mediterrani. L’increment del turisme i les activitats de lleure en contacte amb la natura n’ha fet augmentar el nombre d’aficionats amb els anys, fet pel que actualment té un important impacte socioeconòmic. Els més de 550 km de costa del litoral de Catalunya i la seva diversitat geomorfològica, han contribuït a que aquesta sigui la que actualment agrupa un major nombre de practicants entre totes les activitats marítimes recreatives.

S’entén per pesca marítima recreativa tota activitat de pesca que es du a terme per afició, plaer o esport, sense ànim de lucre ni interès o voluntat comercial, i en què les captures obtingudes s’utilitzen exclusivament per a consum propi, sense que puguin ser objecte de venda o transacció.

Com tota activitat humana, aquesta activitat genera un seguit d’impactes biològics i ecològics que cal gestionar correctament per a que la seva pràctica sigui plenament compatible amb la preservació dels recursos i els ecosistemes dels que depèn directament i, per tant, pugui ser sostenible a llarg termini.

A Catalunya, la regulació de la pesca marítima recreativa en aigües interiors es realitza des de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; mentre que les competències sobre l’activitat en aigües exteriors correspon a l’Administració de l’Estat. Així, l’activitat està regulada pel Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa o la corresponent normativa estatal (Reial Decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima d’esbarjo en aigües exteriors. BOE núm. 81, de 05/04/2011), segons es desenvolupi en aigües interiors o exteriors de Catalunya, respectivament.

Més info.