Tots els propietaris i usuaris d’embarcacions pneumàtiques i semirígides que tinguin el casc major de 8 metres d’eslora total o d’embarcacions pneumàtiques i semirígides que siguin igual o menors de 8 metres d’eslora total però que disposin d’una potència de més de 150 quilowatts, s’han d’inscriure en el Registre d’Operadors de Pneumàtiques i Semirígides d’Alta Velocitat.

Tots els propietaris i usuaris d’embarcacions pneumàtiques i semirígides que tinguin el casc major de 8 metres d’eslora total o d’embarcacions pneumàtiques i semirígides que siguin igual o menors de 8 metres d’eslora total però que disposin d’una potència de més de 150 quilowatts, s’han d’inscriure en el Registre d’Operadors de Pneumàtiques i Semirígides d’Alta Velocitat.
 
Aquest registre, que es gestionarà per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, distingeix entre “Inscripció de l’operador” i “Autorització d’ús de l’embarcació” i es farà d’acord amb les següents regles:
 
1.- Les sol·licituds d’inscripció en el Registre d’Operadors de Pneumàtiques i Semirígides d’Alta Velocitat s’especificaran les dades identificatives del sol·licitant, l’activitat per a la qual sol·licita la inscripció (esbarjo, empresarial, esportiva, investigació, formació, o salvament) i l’àrea geogràfica en la qual es proposa desenvolupar la mateixa.
 
2.- Les sol·licituds d’autorització d’ús de les embarcacions han d’especificar les dades identificatives del sol·licitant, la descripció de les característiques de l’embarcació especificant eslora i potència de motors, l’activitat per a la qual sol·licita l’autorització d’ús de l’embarcació (esbarjo , activitat empresarial, esportiva, investigació, formació, o salvament) i l’àrea geogràfica en la qual es proposa utilitzar l’embarcació. A la sol·licitud s’haurà d’unir la documentació tècnica de l’embarcació.
 
Mentre no hi hagi resolució expressa sobre les sol·licituds d’inscripció dels operadors o d’autorització d’ús de les embarcacions, s’entendran provisionalment concedides les autoritzacions, sense que això condicioni la decisió final que hagi d’adoptar
 
El termini per posar-se al dia és de 6 mesos a comptar del dissabte 27 d’octubre de 2018.?